دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8100943


8100943 شماره دانشجو
مسعود نام
احمدی گرجی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - قدرت رشته تحصیلی
قدرت گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/28 تاریخ فارغ التحصیلی