دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8100933


8100933 شماره دانشجو
طاهره نام
احمدی طامه نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1385/6/29 تاریخ فارغ التحصیلی