دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8100923


8100923 شماره دانشجو
مرضیه نام
احمدی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1386/6/21 تاریخ فارغ التحصیلی