دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

8100913


8100913 شماره دانشجو
سحر نام
احمدزاده قهنویه یی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1381 سال ورود
1387/4/29 تاریخ فارغ التحصیلی