دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8008574


8008574 شماره دانشجو
روزبه نام
شاد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - سیستم اطلاعات جغرافیایی رشته تحصیلی
سیستم اطلاعات جغرافیایی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1380 سال ورود
1382/10/3 تاریخ فارغ التحصیلی