دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

8007314


8007314 شماره دانشجو
محسن نام
کابلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - مخابرات گرایش موج رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1380 سال ورود
1382/6/5 تاریخ فارغ التحصیلی