دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7905993


7905993 شماره دانشجو
دوین نام
گالستیان پور نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
فیزیک رشته تحصیلی
فیزیک حالت جامد گروه آموزشی
فیزیک دانشکده
1379 سال ورود
1384/12/1 تاریخ فارغ التحصیلی