دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7701553


7701553 شماره دانشجو
مهدی نام
شاد مند نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - قدرت رشته تحصیلی
قدرت گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1377 سال ورود
1382/6/15 تاریخ فارغ التحصیلی