دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7602873


7602873 شماره دانشجو
نوید نام
شاد نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - آب رشته تحصیلی
آب گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1376 سال ورود
1382/1/26 تاریخ فارغ التحصیلی