دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7602093


7602093 شماره دانشجو
محسن نام
کابلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1376 سال ورود
1380/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی