دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7405703


7405703 شماره دانشجو
نادر نام
امینی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1379/3/22 تاریخ فارغ التحصیلی