دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7405414


7405414 شماره دانشجو
حامد نام
گرامی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی رشته تحصیلی
طراحی جامدات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1374 سال ورود
1377/6/30 تاریخ فارغ التحصیلی