دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403603


7403603 شماره دانشجو
علی نام
سرابی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1382/9/1 تاریخ فارغ التحصیلی