دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403593


7403593 شماره دانشجو
افسانه نام
زرگر نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1378/10/18 تاریخ فارغ التحصیلی