دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403583


7403583 شماره دانشجو
محمد نام
رضایی موفق نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1379/6/23 تاریخ فارغ التحصیلی