دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403573


7403573 شماره دانشجو
ندا نام
رحیمی نژاد نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1378/11/10 تاریخ فارغ التحصیلی