دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403563


7403563 شماره دانشجو
فرزانه نام
رحیمی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1378/9/17 تاریخ فارغ التحصیلی