دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403553


7403553 شماره دانشجو
بهروز نام
خضری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1378/10/21 تاریخ فارغ التحصیلی