دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403543


7403543 شماره دانشجو
غلامرضا نام
خاتمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1381/1/19 تاریخ فارغ التحصیلی