دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403533


7403533 شماره دانشجو
فرشاد نام
حاجی عبدالحمید نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1379/6/20 تاریخ فارغ التحصیلی