دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7403513


7403513 شماره دانشجو
حسن نام
اسدالهی لکویری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1374 سال ورود
1378/12/20 تاریخ فارغ التحصیلی