دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7304154


7304154 شماره دانشجو
مهدی نام
کابلی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - الکترونیک رشته تحصیلی
الکترونیک گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1373 سال ورود
1376/5/8 تاریخ فارغ التحصیلی