دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7301533


7301533 شماره دانشجو
پروانه نام
گرامی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی عمران - آب رشته تحصیلی
آب گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1373 سال ورود
1377/1/28 تاریخ فارغ التحصیلی