دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203573


7203573 شماره دانشجو
رضا نام
حایری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1379/2/18 تاریخ فارغ التحصیلی