دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203563


7203563 شماره دانشجو
فایقه السادات نام
جعفری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کاربردی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1377/6/21 تاریخ فارغ التحصیلی