دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203553


7203553 شماره دانشجو
نوید نام
پیشوایی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1377/8/25 تاریخ فارغ التحصیلی