دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203543


7203543 شماره دانشجو
مریم نام
بصیری اقباش نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1377/6/21 تاریخ فارغ التحصیلی