دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203533


7203533 شماره دانشجو
رضا نام
بارفروشی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کاربردی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1376/5/7 تاریخ فارغ التحصیلی