دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203523


7203523 شماره دانشجو
حسین نام
ایازی نفوتی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1376/12/12 تاریخ فارغ التحصیلی