دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203513


7203513 شماره دانشجو
فریبا نام
اکبری نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1379/1/1 تاریخ فارغ التحصیلی