دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203503


7203503 شماره دانشجو
لیلا نام
اقبالی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کاربردی رشته تحصیلی
ریاضی کاربردی گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1377/6/21 تاریخ فارغ التحصیلی