دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203493


7203493 شماره دانشجو
مهشید نام
اسمعیل طلایی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1376/12/20 تاریخ فارغ التحصیلی