دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7203483


7203483 شماره دانشجو
ارزو نام
اسدیان نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1372 سال ورود
1378/6/22 تاریخ فارغ التحصیلی