دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7005194


7005194 شماره دانشجو
سیدمسعود نام
اقامیرکریمی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران-مکانیک خاک و پی رشته تحصیلی
خاک و پی گروه آموزشی
مهندسی عمران دانشکده
1370 سال ورود
1373/10/14 تاریخ فارغ التحصیلی