دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7005174


7005174 شماره دانشجو
فرامرز نام
نیلفروشان نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی رشته تحصیلی
ژئودزی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1370 سال ورود
1375/3/29 تاریخ فارغ التحصیلی