دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7005134


7005134 شماره دانشجو
حسین نام
مجیدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی رشته تحصیلی
ژئودزی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1370 سال ورود
1375/10/29 تاریخ فارغ التحصیلی