دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7005124


7005124 شماره دانشجو
رامین نام
کیامهر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی رشته تحصیلی
ژئودزی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1370 سال ورود
1375/7/4 تاریخ فارغ التحصیلی