دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7005114


7005114 شماره دانشجو
مرتضی نام
صدیقی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی رشته تحصیلی
ژئودزی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1370 سال ورود
1375/3/28 تاریخ فارغ التحصیلی