دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7005094


7005094 شماره دانشجو
فریدون نام
شاگری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی عمران - نقشه برداری گرایش ژئودزی رشته تحصیلی
ژئودزی گروه آموزشی
مهندسی نقشه برداری دانشکده
1370 سال ورود
1376/3/26 تاریخ فارغ التحصیلی