دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7005024


7005024 شماره دانشجو
محمدرضا نام
احمدی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - کنترل رشته تحصیلی
کنترل گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1373/4/18 تاریخ فارغ التحصیلی