دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7004854


7004854 شماره دانشجو
محسن نام
احسان گر نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1374/6/13 تاریخ فارغ التحصیلی