دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7004844


7004844 شماره دانشجو
عباس نام
ابراهیمی مقدم نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - مخابرات رشته تحصیلی
مخابرات گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1374/2/17 تاریخ فارغ التحصیلی