دانش آموخته ی مقطع کارشناسی ارشد

7004754


7004754 شماره دانشجو
نوذر نام
ابراهیمی لامع نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی ارشد مقطع
مهندسی برق - قدرت رشته تحصیلی
قدرت گروه آموزشی
مهندسی برق دانشکده
1370 سال ورود
1374/4/24 تاریخ فارغ التحصیلی