دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7004583


7004583 شماره دانشجو
محمدحسین نام
اعتضادی شریف نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
مهندسی مکانیک-حرارت سیالات رشته تحصیلی
حرارت و سیالات گروه آموزشی
مهندسی مکانیک دانشکده
1370 سال ورود
1375/6/31 تاریخ فارغ التحصیلی