دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7004023


7004023 شماره دانشجو
ندا نام
بهزادی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1370 سال ورود
1375/4/10 تاریخ فارغ التحصیلی