دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7004003


7004003 شماره دانشجو
مهرناز نام
اکبری رومنی نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1370 سال ورود
1375/8/19 تاریخ فارغ التحصیلی