دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003953


7003953 شماره دانشجو
مهدی نام
اسماعیلی زاویه نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
ریاضی کامپیوتر رشته تحصیلی
علوم کامپیوتر و آمار گروه آموزشی
ریاضی دانشکده
1370 سال ورود
1376/10/20 تاریخ فارغ التحصیلی