دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003613


7003613 شماره دانشجو
محمدحسن نام
زارگری نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1375/4/9 تاریخ فارغ التحصیلی