دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003593


7003593 شماره دانشجو
سیدمرتضی نام
رباط جزی نام خانوادگی
آقا جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1374/11/2 تاریخ فارغ التحصیلی