دانش آموخته ی مقطع کارشناسی

7003583


7003583 شماره دانشجو
افسانه نام
دریابر نام خانوادگی
خانم جنسیت
کارشناسی مقطع
شیمی کاربردی رشته تحصیلی
شیمی گروه آموزشی
شیمی دانشکده
1370 سال ورود
1375/2/15 تاریخ فارغ التحصیلی